Đăng ký người nước ngoài là gì?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Người nước ngoài nhập cảnh ở Nhật Bản trong vòng 90 ngày kể từ ngày đáp xuống sân bay sẽ phải đăng ký người nước ngoài tại văn phòng của làng/ xã/ quận/ thành phố. Du học sinh, học sinh nhất định cần phải đăng ký. Sau khi đăng ký thì có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký người nước  ngoài từ người đứng đầu cơ quan hành chính ở đó và đối với người nước ngoài thì giấy chứng nhận nào lúc nào cũng phải luôn mang theo.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017