Du học sinh là người nước ngoài có thể học chuyển tiếp ở trường Đại học được hay không? FAQ Trường đại học

Ở Nhật Bản việc chuyển tiếp không phổ biến. Chế độ chuyển tiếp là việc các học sinh tốt nghiệp cao đẳng, người đang học các chương trình dạy nghề ( năm 1- năm 2), người tốt nghiệp trường cấp 3 dạy nghề, người tốt nghiệp đại học hệ 4 năm có thể chuyển tiếp học năm 2 hoặc năm 3 của khoa chuyên ngành. Có rất nhiều trường nhận học sinh chuyển tiếp khi trường thiếu học sinh. Nếu chỉ tốt nghiệp trường dạy nghề thì sẽ không được học chuyển tiếp.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017