Nếu chưa tốt nghiệp trung học thì không thể học tại trường dạy nghề?FAQ trường dạy nghề

Yêu cầu để nhập học của trường dạy nghề là ít nhất phải tốt nghiệp trung học hoặc các trường tường đương. Các trường tương đương với tốt nghiệp trung học gồm những trường hợp sau:

 

  • Người hoàn thành 12 năm học ở nước ngoài hoặc được bộ giáo dục văn hóa thể thao khoa học công nghệ chỉ định người đã thực hiện những điều trên.
  • Ngoài người được công nhận đã hoàn thành khóa học tương đương với khóa học của trường trung học phổ thông phải là người hoàn thành khóa học với cơ sở vaath chất giáo dục tương ứng.
  • Người đã thi đỗ trong kỳ kiểm tra tư cách nhập học vào các trường đại học.
  • Người hoàn thành khóa học ba năm của trường trung học chuyên nghiệp.
  • Ngoài ra tùy theo mỗi trường dạy nghề có thể sẽ trao cơ hội nhập học cho những học sinh được đánh giá là có năng lực tương đương với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên thì với những người chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở và những người đang học trung học phổ thông nhưng bỏ học giữa chừng thì theo nguyên tắc không được nhập học tại các trường dạy nghề (các khóa học chuyên môn của trường trung học chuyên nghiệp).

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017