tôi nghe nói có những trường được công nhận và có những trường không được công nhận?FAQ trường dạy nghề

Trường đại học được công nhận là trường được quy định theo luật định và nhận được giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Trường đại học được công nhận  trước hết là trường đại học được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Có thể gọi tên gọi chính thức là Trường đại học chuyên ngành, đối với các trường có chương trình học với những đối tượng học xong cấp 3 là  trường dạy nghệ, nội dung tiết học, thời gian tiết học.. tất cả đều theo quy định của luật

trường đại học không được công nhận là nơi chưa đạt tới tiêu chuẩn về thiết bị và khuôn viên, và không thể có chế độ tốt nghiệp giống trường đại học chuyên ngành. Tuy nhiên, bởi vì có chế độ giáo dục tự do nên cũng có những trường đại học chỉ giảng dạy chương trình tiêu chuẩn

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017