Trường hợp muốn mời gia đình đến thì phải làm như thế nào?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Vợ chồng hoặc con cái cỉa người có chứng nhận cư trú du học thì có thể cư trú tại Nhật nếu có chứng nhận “cư trú gia đình”, thời gian cư trú là 1 năm, 6 tháng, 3 tháng. Trong trường hợp du học sinh nước ngoài đi học đi cùng gia đình thì nếu người đó đã quen với cuộc sống Nhật Bản và đã chuẩn bị đầy đủ để mời gia đình thì có thể mời gia đình sang.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017